Privacy & Cookie Policy

1. Algemeen

Bij Polkadots bvba vinden we de privacy en de veiligheid van je gegevens erg belangrijk. Niemand heeft immers graag dat zijn of haar persoonlijke gegevens zomaar te grabbel worden gegooid. Lees daarom deze Privacy & Cookie Policy aandachtig door, want dit document bevat essentiële informatie over het hoe en waarom van de verwerking van je persoonsgegevens en het gebruik van cookies.

Je bent geheel vrij om je persoonsgegevens al dan niet aan Polkadots bvba mee te delen, maar begrijp dat bepaalde diensten niet uitgevoerd kunnen worden indien je je persoonsgegevens niet invult op het aanmeldingsformulier of de verwerking hiervan weigert.

2. Wetgeving en verantwoordelijkheid

De Polkadots bvba, met maatschappelijke zetel te Koning Albertstraat 7, 3290 Diest, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven onder het nummer 0880.804.342 (hierna “Polkadots”) is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens op de website  https://polkadots.be.

Polkadots leeft als Belgische vennootschap de Belgische ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het ‘recht van de elektronische economie’. 

Polkadots stelt zich middels huidige Privacy & Cookie Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Jij bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan Polkadots.

3. Aanvaarding

Door onze website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van je bestelling, aanvaard je alle bepalingen van deze Privacy & Cookie Policy en stem je ermee in dat Polkadots je persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy & Cookie Policy.

4. Persoonsgegevens die verzameld worden

4.1. De gegevens die je ons meedeelt
In het aanmeldingsformulier op de website: e-mailadres, voornaam, achternaam, adres, postcode, plaatsnaam, land. Leveringsadres met volgende gegevens: voornaam, achternaam, adres, postcode, plaatsnaam, land. Optioneel: bedrijfsnaam, rechtsvorm, btw of ondernemingsnummer.

4.2. De gegevens die automatisch worden verzameld:
Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies: zie onderaan in dit document voor onze cookie policy.

Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door Polkadots en uitsluitend gedurende je bezoek aan de website. Het gaat om: 1°) het TCP/IP adres 2°) het type en de versie van je navigatiesysteem 3°) de laatst bezochte internet pagina.

5. Doeleinden van de verwerking

5.1. Algemene doeleinden
Je persoonsgegevens worden verzameld om:

 • Je de dienst aangeboden op de website te kunnen leveren;
 • Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de website;
 • Het verstrekken van informatie, het verzenden van e-mails met verschillende aanbiedingen die je zouden kunnen interesseren;
 • De technische administratie van de website te beheren;
 • Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de website.
 • 5.2. Direct marketing 
  Je persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval gebruikt voor doeleinden van direct marketing, voor zover je hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven (“opt-in”) bij je aanmelding.

  Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht of door verzending van een e-mail aan koen@polkadots.be.

  5.3. Mededeling en doorgifte aan derden
  Je persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden, tenzij met je voorafgaande toestemming.

  Teneinde je persoonsgegevens te kunnen verwerken, verleent Polkadots toegang tot je persoonsgegevens aan onze werknemers. We garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy & Cookie Policy.

  Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Polkadots, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Polkadots failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Polkadots geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

  Polkadots zal in redelijkheid pogen je van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Polkadots je gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar je erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

  5.4. Wettelijke vereisten
  Op verzoek kunnen je gegevens bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten (Politie en Justitie) worden verstrekt. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Polkadots je persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Polkadots zal in redelijkheid pogen om je van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij één en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

  6. Duur van het bijhouden van de gegevens

  Alle persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Polkadots en jou.

  Indien je gedurende 7 jaar geen contractuele relatie meer hebt gehad met Polkadots, dan wordt je klantenprofiel automatisch verwijderd.

  7. Je rechten

  Recht van toegang en inzage
  Je hebt het recht om op elk moment gratis, onverwijld en binnen de 30 dagen kennis te nemen van je persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Polkadots van je persoonsgegevens maakt.

  Recht van verbetering, verwijdering en beperking
  Je bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Polkadots. Daarnaast heb je altijd het recht om Polkadots te verzoeken om je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. Je mag eveneens vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

  Recht van verzet
  Je beschikt ook over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heb je altijd het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. In dit geval hoef je zelfs geen redenen op te geven.

  Recht van vrije gegevensoverdracht
  Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door Polkadots verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

  Recht van intrekking van toestemming
  Voor zover de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

  Uitoefening van je rechten
  Je kunt je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar  koen@polkadots.be of per post naar Polkadots bvba, Koning Albertstraat 7, 3290 Diest, België, telkens mits bijvoeging van een kopie van je identiteitskaart.

  Automatische beslissingen en profiling
  De verwerking van je persoonsgegevens omvat geen profiling en je zal door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

  Recht om klacht in te dienen
  Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van je persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.

  8. Veiligheid en vertrouwelijkheid

  Polkadots heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

  In geen geval kan Polkadots aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

  Je dient altijd en overal de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot je login en code te voorkomen. Je bent immers als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van je computer, IP-adres en van je identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

  Polkadots houdt eraan je ervan te verwittigen dat de website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die Polkadots niet controleert en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door Polkadots. Polkadots is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Polkadots raadt je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy & Cookie Policy.

  9. Cookies

  9.1. Wat is een cookie?
  Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij je voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden.

  Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze website bezoekt.

  9.2. Waarom gebruiken we cookies
  Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om je gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

  Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel om de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is.

  Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op je computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

  9.3. Soorten cookies
  Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

  First-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (b.v. cookies geplaatst door polkadots.be).

  Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).

  Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren, winkelmandjes, enz.). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.

  Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is, enz. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn.

  Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies.

  Sessie cookies: Deze cookies laten toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer de gebruiker het browserscherm sluit. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

  9.4. Je toestemming
  Door onze website te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies. Om onze website optimaal te kunnen gebruiken dien je die cookies te aanvaarden. Dit kan via je browserinstellingen.

  Je blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal je mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze website. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie.

  Indien je je toestemming wil intrekken, moet je je cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan je volgende website bezoeken: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.

  9.5. Je browserinstellingen veranderen
  Wij wijzen je er op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.

 • Cookie instellingen in Internet Explorer
 • Cookie instellingen in Firefox
 • Cookie instellingen in Chrome
 • Cookie instellingen in Safari
 • 9.6. Meer informatie over cookies

  Informatie over cookies

  Verdere nuttige informatie over cookies vind je hier: http://www.allaboutcookies.org/

  Internet Advertising Bureau

  De belangenvereniging van digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy. Je kan die gids hier terug vinden: http://www.youronlinechoices.eu/

  9.7. Welke cookies gebruiken wij op https://polkadots.be

  Functionele cookies

  Naam Domein Doel Geldigheid
  Laravel_session       www.polkadots.be       Start Laravel       Sessiecookie      

  Niet-functionele cookies

  Naam Domein Inhoud en Doel Geldigheid
  _ga*; _gat* www.polkadots.be

  Analytisch / advertenties

  Sessiecookie t.e.m. 729 dagen
  NID; OGPC; PREF; CONSENT; GMAIL_RTT
   .google.com*    Analytische cookies / gerichte advertenties
  Sessiecookie t.e.m. 22 jaar
  OPZ
   apis.google.com*
    
   Analytische cookies / gerichte advertenties
  29 dagen
  CONSENT; GEUP; PREF; VISITOR_INFO1_LIVE; YSC; _utma; dkv
   .hotjar.com
    
   Analytische cookies
  Sessiecookie t.e.m. 22 jaar
   _hjIncludedInSample
   .twitter.com**
    
   Analytisch / advertenties
  Sessiecookie

  Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

 • Google Analytics cookies
 • Hotjar Analytics cookies
 • 10. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

  Deze Privacy & Cookie Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

  De nederlandstalige rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy & Cookie Policy.